На ДП НВК «Фотоприлад» розроблено та впроваджено систему менеджменту якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2015

Політика в сфері якості

ДП НВК «ФОТОПРИЛАД» – провідне високотехнологічне підприємство України. Основний напрямок діяльності підприємства – розробка, конструювання, виробництво оптико-електронних приладів та спецтехніки, надання послуг по ремонту, модернізації електронно-оптичних приладів, спецтехніки, які вироблялися раніше.

Протягом 50 років, які пройшли з дня створення, підприємство набуло великий досвід в роботі по виробництву спецтехніки, створило свої традиції і зарекомендувало себе як надійний та добросовісний партнер, який орієнтований на задоволення потреб споживача.

Проголошенням цієї Політики вище керівництво ДП НВК «ФОТОПРИЛАД» добровільно бере на себе зобов’язання відповідності системи менеджменту якості (СМЯ) підприємства вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, постійного проведення роботи над вдосконаленням системи менеджменту якості, підвищення її результативності, а також вимогам та очікуванням споживачів.

Лідерство керівництва підприємства полягає в забезпеченні єдності мети і напрямку діяльності підприємства, в створенні умов для повного і постійного залучення всіх співробітників в процес контролю та підвищення якості робіт всього персоналу.

Головними завданнями є:

 • формулювання єдиних цілей, в основу яких покладена Політика СМЯ;
 • забезпечення виконання всіх робіт в повному обсязі згідно з вимогами замовника;
 • збереження трудового колективу, підтримка сприятливого психологічного клімату, який сприятиме своєчасному виявленню проблем та їх ефективному рішенню.
 • Головною метою діяльності підприємства є створення такого продукту, який відповідає європейським стандартам якості.

Ця мета досягається шляхом:

 • розвитку матеріально-технічної бази підприємства. а саме  реконструкція та технічне переозброєння виробництва, придбання нової техніки, обладнання;
 • підвищення ефективності виробництва, його конкурентноспроможності та скорочення витрат, враховуючи потреби споживачів;
 • прийняття тільки таких рішень, які ведуть до підвищення рівня якості продукту згідно з вимогами, встановленими замовником та технологічною документацією;
 • чіткого визначення міри відповідальності кожного працівника підприємства в створенні продукту, який повністю задовольняє вимоги споживача;
 • систематичної роботи по підвищенню кваліфікації кадрів;
 • участі та відвідування регіональних, республіканських, міжнародних тематичних виставок, що стосуються предмета створюваного продукту;
 • побудови взаємовигідних відносин з постачальниками на основі довіри та партнерства.

Управління підприємством базується на системному підході в управлінні процесами. Системний підхід дозволяє розглядати як незмінну мету постійне покращення діяльності підприємства, аналіз даних та інформації та сприяє прийняттю ефективних рішень.

Керівництво ДП НВК «ФОТОПРИЛАД» бере на себе відповідальність за реалізацію цієї Політики, за забезпечення розуміння та підтримки її всіма працівниками підприємства.